Tuesday, September 27, 2011

New Princess Returning Pearl


Title: 新还珠格格 / Xin Huan Zhu Ge Ge
English title: New Huan Zhu Ge Ge
Also known as: New My Fair Princess / New Princess Returning Pearl
Genre: Period, comedy, romance
Episodes: 98 (mainland) / 80 (TW/HK)
Season 1: 燕儿翩翩飞 / Yan Er Pian Pian Fei
Season 2: 风儿阵阵吹 / Feng Er Zhen Zhen Chui
Season 3: 人儿何处归 / Ren Er He Chu Gui
Broadcast network: Hunan TV
Broadcast period: 2011-Jul-16 start
Air time: 22:00 (2 episodes nightly)

Cast

Li Sheng as Xiao Yan Zi / Guo Luo Luo / Hua Ying
Hai Lu as Xia Zi Wei
Zhang Rui as Yong Qi / Wu A Ge (5th prince)
Li Jia Hang as Fu Er Kang
Qiu Xin Zhi as Emperor Qian Long
Sun Yao Qi as Jin Suo
Sheren Tang as Empress Ulanara
Fang Qing Zhuo as Rong Mo Mo
Liu Xiao Ye as Concubine Ling
Benjamin as Benjamin
Wang Jin Duo as Liu Qing
Zhou Fang as Liu Hong
Lu Hong as Fu Er Tai
Chai Bi Yun as Sai Ya
Ruby Lin as Xia Yu He
Lei Zhen Yu as Fu Lun
Chen Hui Juan as Fu Jin
Qu Ao Hui (瞿澳辉) as Xiao Deng Zi (Little Stool)
Xin Xin (辛新) as Xiao Wen Zi (Little Mosquito)
Zhang Zhuo Wen (张倬闻) as Xiao Zhuo Zi (Little Table)
Chen Mu Yi (陈木易) as Xiao Chong Zi (Little Worm)
Yu Ying Ying as Ming Yue


Synopsis

 

This is a new remark of the ever popular drama, including new story like the infusion of western art and cluture. And Ruby Lin returned as the princess’ birth mother.

Xiao Yan Zi met Xia Zi Wei, a poor girl who marched a long way to find her father, the Emperor, but nobody would take her seriously. Xiao Yan Zi decided to sneak into the mountain where the Emperor hunts, but Zi Wei could not handle the tiring mountain climb, therefore asking Xiao Yan Zi to tell the Emperor her story. On her way, Xiao Yan Zi gets shot and could not fully explain her story, making the Emperor mistaking her for the Princess. Here starts a long and painful story of getting everyone to their proper roles, but many dangers lies near – the death sentence if anyone lies to the emperor, and an evil Empress who is waiting to catch Xiao Yan Zi in the act. Added on top, Xiao Yan Zi’s lack of proper manners and knowledge of books has driven her closer to jeopardy.

No comments:

Google Search

Custom Search