Sunday, April 28, 2013

帝锦 // Di Jing

Title : di.jing 6disc

Mainland Series

Title: 帝锦 // Di Jing

English Title: N/A

Cast:

Kang Ta / Ahn Chil-Hyun (安七炫) as Ling Xuan
Shi Yan Fei (施艳飞) as Bao Jin / Yu Ran
Kang Hua (康华) as Fan Wang Zhi
Li Tai Lan (李泰兰) Jin Yuan Jing
Frankie Lam (林文龙) as Yun Shi
Zhang Qian (张茜) as Yun Xian Fei

Episodes: 25No comments:

Google Search

Custom Search