Tuesday, June 25, 2013

Waiting to Bloom 《等待绽放》

Waiting to Bloom 《等待绽放》

 Waiting to Bloom 《等待绽放》 - 5 disc
Also Known As:
Deng Dai Zhan Fang

Country: China
Language: Mandarin
Release Date: 2013
jumlah disc : 5 disc
Genre: Drama


Cast:

    Hans Zhang
    Kiton Jiang
    Li Man
    Zhao Chulun
    Zhang Wen
    Alnoso Hou
    Han Li

No comments:

Google Search

Custom Search