Sunday, December 9, 2012

Advance Towards the Fire / 向着炮火前进

Judul: Advance Towards the Fire / 向着炮火前进
Genre: Drama, War
Tahun Produksi: 2012
Format: OD DTS
Episodes:
Total: 7 disks
Harga: 38.500
Bahasa: Mandarin
Subtitles: Indonesia + Inggris
Pemain: Nicky Wu, Gan Ting Ting, Wang Xin, Xie Mengwei, Wei Binghua, Tao Huina, Zhang Shaohua, Yang Qiming, Zhao Zewen, Li Donghan

No comments:

Google Search

Custom Search