Saturday, January 5, 2013

For the Sake of Beauty – 7 disc


 For the Sake of Beauty  – 7 discDirector: Xu Huikang
Cast:
Du Junze
Patrick Tam
Steven Jiang
Eleven Yi
Li Shuang
Dong Ziwu
Liu Changwei
Zhou Zhonghe
Ni Qimin
Wang Min
Lee Tae-Ran
Monica Mu
Zhuo Fan
Cici Liu
Michelle Yim
Also Known As:
Mei Ren Guan
Beauty Pass
Feng Huang Mu Dan
Country: China
Language: Mandarin
Release Date: 2012
Runtime: 45 minutes per episode
Episodes: 46


No comments:

Google Search

Custom Search