Wednesday, January 2, 2013

隋唐演义 / Heroes of Sui and Tang

Heroes of Sui and Tang - 7 disc

Title: 隋唐演义 / Sui Tang Yan Yi
English title: Heroes in Sui & Tang Dynasties
Also known as: Heroes of Sui and Tang
Genre: Romanticized historical drama
Episodes: TBA
Broadcast network: TBA
Broadcast period: 2012
Air time: TBA"Heroes of Sui and Tang", which stars more than 100 top actors playing an array of historical figures, tells folk stories and the magnificent war in the transition period of Sui dynasty to Tang dynasty. As the founders of Tang, one of the greatest dynasty in China's 5000 years of history, these heroes are all well-known and beloved in eastern culture. Most famous among them are Qin Qiong, Luo Cheng, Cheng Yaojin, Shan Xiongxin and Wei Chigong, known as the "Five Tigers of Sui and Tang", who would help Li Shimin(later Emperor Taizong of Tang) defeat rebels and rivals and pacify the land. The drama will start with the establishment of the Sui dynasty and end with Li Shimin's ascension to the throne and his "Reign of Zhenguan" (Chinese: 貞觀之治) which was considered a golden age of Chinese history.

Yan Kuan as Qin Qiong
Zhang Han as Luo Cheng
Jiang Wu as Cheng Yao Jin
Du Chun as Li Shi Min
Wang Li Ke as Zhang Zi Yan
Bai Bing as Xiao Mei Niang
Ying Er as Shan Ying Ying (Shan Xiong Xin's younger sister)
Liu Xiao Xiao (刘筱筱) as Pei Cui Yun
Wang Bao Qiang as Li Yuan Ba
Fu Da Long as Yang Guang
Chen Hao as Yuwen Cheng Du
Kou Zhen Hai as Li Yuan
Hu Dong as Shan Xiong Xin
Ken Tong as Yang Jian
Norman Tsui as Yuwen Hua Ji
Si Qin Gao Wa as Cheng Yao Jin's mother
Juan Zi as Madam Ning (Qin Qiong's mother)
Wang Jian Xin as Luo Yi (Luo Cheng's father)
Zhang Dian Fei as Li Yuan Ji
Du Yi Heng as Xu Mao Gong
Xiao Rong Sheng as Yang Lin
Shi Tian Shuo as Chai Shao
Wang Jun He (王钧赫) as Pei Yuan Qing
Zhang Hao Xiang as Wang Bo Dang
Sang Ping as Luo Shi Xin
Zhang Ying (张鹰) as You Jun Da
Wu Zhuo Han (吴卓翰) as Li Mi
Xie Ning as Qi Guo Yuan
Song Lei Tao as Li Ru Hui
Chen Zhi Hui as Ding Yan Ping
Liu Chang De as Luo Song
Song Jia as Empress Dugu
Hong Jian Tao as Chen Hou Zhu
Zhang Li (张栗) as Li Jian Cheng
Zhou Fang as Lady Xuan Hua (Consort Chen)
Li Dong Han as Wu Yun Zhao
Du Hai Tao (杜海涛) as Lai Hu Er
Ren Xue Hai (任学海) as Tang Bi
Huang Yong Gang (黄永刚) as Xiong Kuo Hai
Cao Jun (曹军) as Han Qin Hu
Ji Hong Zhang (纪鸿章) as He Ruo Bi (Sui Dynasty general)
Li Yi Han (李易函) as Ma Yan
Miao Hao Jun as Yang Yong
Liu Meng Meng (刘萌萌) as Princess Qiong Hua (Yang Guang's younger sister)
Choenyi Tsering as Zhang Li Hua
Zhang Xin (张鑫) as Yuwen Cheng Long (Yuwen Cheng Du's younger brother)
Cao Zi Chen (曹子辰) as Zhang Gong Jin
Hu Li Tong (胡溧桐) as Du Wen Zhong
Liu Yan Yu (刘言语) as Luo Fang

Original writing (novel): Sui Tang Yan Yi (隋唐演义) by Chu Ren Huo (褚人获)
Screenwriter: Yuan Shuai (袁帅)
Producer: Cheng Li Dong (程立栋)
Director: Chung Siu Hung (钟少雄)
Assistant director: Liu Feng (刘峰)
Action director: Guo Jian Yong (国建勇)
Artistic director: Shan Tian Fang (单田芳)

No comments:

Google Search

Custom Search