Thursday, January 24, 2013

妈祖 / Ma Zu

Details

    Title: 妈祖 / Ma Zu - 6 disc
    Also known as: Matsu
    Genre: Legend, period drama
    Episodes: 28
    Broadcast networks: Zhejiang TV, Dongnan TV, Anhui TV, Jiangsu TV
    Broadcast period: 2012-Aug

Synopsis

This drama reflects the lifetime achievements of Ma Zu through the incorporation of over 30 folk legends with the goal of restoring a venerable, kind and lovely image to a legendary goddess.

Cast

    Liu Tao as Lin Mo Niang (Ma Zu)
        Guan Xiao Tong as child Lin Mo
    Yan Kuan as Wu Zong Lun
    Zhao Hong Fei as Ya Zi (Dragon King's 2nd son)
    Liu De Kai as Lin Yuan (Lin Mo's father)
    Liu Jia as Madam Wang (Lin Mo's mother)
    Stephen Wong as Yang Sheng Quan
        Wan Chang Hao (万昌皓) as young Yang Sheng Quan
    Ruby Lin as Guan Yin
    Liu Yue (刘岳) as Bi An (Dragon King's 4th son)
    Wei Zong Wan as Dragon King
    Juan Zi as Heavenly Matriarch
    Wang Hui Chun as Barefoot Immortal
    Lu Jing Jing (吕晶晶) as Gui Hua (Lin Mo's good friend)
    Hu Biao (胡彪) as Lin Hong Yi (Lin Mo's older brother)
    Wang Ya Mei (王亚梅) as Li Hai Yan (Lin Hong Yi's wife)
    Zhuang Qing Ning a Lin Miao Zhu (Lin Mo's 5th older sister)
    Zhao Yu Jing (赵雨菁) as A Feng (fisherman's daughter)
    Luo Man Ya (罗曼雅) as Consort Bang (Ya Zi's concubine)
    Zhu Hai Yan (朱海燕) as Princess Zhen
    Zhang Hong Lin (张宏林) as Yan Gong
    Lai Xiao Sheng (赖晓生) as Bai Sha Jing
    Zhang Jian Guo (张建国) as Jia Ying
    Zhang Guo Qing (张国庆) as Jia You
    Li Qing (李晴) as General Gui
    Liu Yan Qi (刘岩奇) as sea patroller yaksha

Production Credits

    Screenwriter: Zeng You Qing (曾有情)
    Producers: Meng Fan Yao (孟凡耀), Yang Ping (杨平), Yang Wei Guang (杨伟光)
    Director: Lu Qi (路奇)

No comments:

Google Search

Custom Search